Tag: kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) chuyên thực hiện các dịch vụ Kiểm Toán theo quy định của Bộ Tài Chính: Kiểm toán báo cáo tài chính (theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản…) Dịch vụ Kiểm toán báo cáo quyết […]

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng