GIẢM THUẾ TNDN PHẢI NỘP NĂM 2020

Các Doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 dưới 200 tỷ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp trong năm 2020.

Quy định được ban hành trong Nghị quyết số 116/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020.

Tuy nhiên Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 03/8/2020.​
Vì vậy, doanh nghiệp vẫn chưa được áp dụng mức giảm thuế TNDN tại báo cáo quý 2 năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng