Category: Hóa đơn GTGT

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu, chữ ký người mua không? Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC: “a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong […]

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng