GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (sau đây gọi là người thuê đất).

2. Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

3.Trường hợp đã nộp đủ số tiền thuê đất năm 2020 thì mức giảm được bù trừ cho năm kế tiếp – nếu có, hoặc được hoàn

Quy định được ban hành trong Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kiểm Toán Độc Lập IAC | 20 năm 1 tầm nhìn © 2018 Marketing by Hải Bằng